You are here:

ศิษย์เก่า

โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปัน ภัคสิร์ชา

เจ้าของเพจและช่อง “ปันพักสิ” และ “อยากมีบ้านโว้ยย”, ที่ปรึกษาด้าน Content Marketing ให้กับหลายบริษัท, พิธีกร,ผู้ดำเนินรายการอิสระ, วิทยากรด้านการทำ Content Marketing