ยินดีต้อนรับ เด็กหัวการค้า
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ยินดีต้อนรับ เด็กหัวการค้า
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Previous slide
Next slide
Master Poster Comm art 2564
bg-grey

หลักสูตรปริญญาโท​

นิเทศศาสตร์การตลาด​

หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะเชิงบูรณาการในด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและความชำนาญจากวงการการสื่อสารเชิงธุรกิจ

หลักสูตรได้พัฒนาเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังการสื่อสารแบรนด์เพื่อพัฒนาความคิด รวมทั้งการบริหารจัดการตราสินค้า และตราองค์กรอย่างสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บูรณาการกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และการตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการจัดการธุรกิจสื่อ เพื่อสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสื่อและสังคมในยุคดิจิทัล

คณะแรกของประเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นคณะแรกของประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดครบทุกระดับทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

คณาจารย์ และวิทยากร

คณาจารย์ และวิทยากร มีความรู้และประสบการณ์ตรง ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด

เครือข่าย

มีเครือข่ายทั้งวิชาชีพและวิชาการทั่วโลก มีดูงานทั้งในและนอกประเทศ

ทุนการศึกษา

ศิษย์เก่าลดเฉพาะค่าหน่วยกิต 10 % ตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 231,950 (แผน ข นักศึกษาไทย) รวมศึกษาดูงาน

เวลาเรียน

เลือกเรียนได้ทั้งวันธรรมดา ตอนเย็น หรือ เสาร์ อาทิตย์

What our students say

ภาพกิจกรรม / วิดีโอแนะนำสาขาฯ

Connect Us

Proceeding

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) จากการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา