ภาพบรรยากาศ การอบรมการเขียนบทความวิจัย

ภาพบรรยากาศ การอบรมการเขียนบทความวิจัย ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 25 โดย รศ.ดร. ณัฐวิภา สินสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 5501

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp