Category

ข่าวและกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย เปิดงานและแนะนำแนวทาง พร้อมกับ รศ.ดร. ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการสอบด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก และ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว ประธานบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ร่วมแนวนำแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

Read article
การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติแก่หลักสูตรฯ ด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องกลยุทธ์การรณรงค์การสื่อสารการตลาด วิชาการรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

Read article
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเซียงไฮ้ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา นักศึกษาฟังบรรยายการเขียนบทความวิจัยจากวิทยากรภายนอก ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว และหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในลักษณะตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Read article
การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ณ จังหวัดภูเก็ต

การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต นักศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไข่มุกและการสื่อสารการตลาด ณ อมร ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป (Amorn Phuket Peal Group) และสัมผัสสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต

Read article
งานฉลองครบรอบ 20ปี นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดรุ่นที่ 19 จัดงานคืนสู่เหย้าโดยเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นและนักศึกษาปัจจุบันร่วมพบปะ สังสรรค์และกระชับความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 23701 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานฉลองครอบรอบนี้เกิดขึ้นอย่างมีความสุข สนุกสนาน เป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด แนวโน้มการดำเนินธุรกิจและการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด 20 ปีแห่งความทรงจำ เชื่อมความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น โดยในภาษาอังกฤษใช้คำว่า 20th MC Homecoming “The Power of Connection” งานนี้ทำให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 20

Read article