Category

Proceeding

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จากการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) จากการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา Download

Read article