โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย เปิดงานและแนะนำแนวทาง พร้อมกับ รศ.ดร. ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการสอบด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก และ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว ประธานบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ร่วมแนวนำแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp