Category

ดูงาน

นักศึกษาปริญญาโท (MC25) ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน

หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด  นำนักศึกษาปริญญาโท (MC25) ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย  ซึ่งถือเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีเครื่องไม้ เครื่องมือทันสมัย และได้รับการโหวตว่ามีอิทธิพลต่อชาวไต้หวันมาก  นอกจากจะทำธุรกิจด้านสื่อมวลชนแล้ว ยังทำงานด้าน CSR ช่วยเหลือการศึกษาทั้งในและต่างประเทศด้วย ระหว่างวันที่   3 – 5 พฤษภาคม   2567

Read article
เข้าชมเยี่ยมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเครือไทยเบฟฯ

นักศึกษาปริญญาโทและคณาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ให้เข้าชมเยี่ยมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเครือไทยเบฟฯ รวมถึงเทคนิคการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อนิทรรศการและการจัดพิพิธภัณฑ์สุราไทย ทำให้นักศึกษาได้ต่อยอดความคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ออย่างเข้มข้น

Read article