Natthakorn Ruengdit

test

โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย เปิดงานและแนะนำแนวทาง พร้อมกับ รศ.ดร. ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการสอบด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก และ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว ประธานบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ร่วมแนวนำแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

Read article
การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022 โดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติ, 20 เมษายน 2565 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้า, จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 Website: https://tinyurl.com/amsar2022 Facebook: https://www.facebook.com/UTCCAMSAR/ ========================= ประเด็นหัวข้อในการนำเสนอ: การสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การบริหารและการสื่อสารตราสินค้า สื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ นวัตกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการและหัวข้องานวิจัยอื่นทางสังคมศาสตร์ๆที่เกี่ยวข้อง ========================= ติดต่อสอบถาม: คุณสุดที่รัก สุริยะวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-673-1559 หรือ…

Read article
การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติแก่หลักสูตรฯ ด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องกลยุทธ์การรณรงค์การสื่อสารการตลาด วิชาการรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

Read article
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเซียงไฮ้ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา นักศึกษาฟังบรรยายการเขียนบทความวิจัยจากวิทยากรภายนอก ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว และหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในลักษณะตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Read article
การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ณ จังหวัดภูเก็ต

การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต นักศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไข่มุกและการสื่อสารการตลาด ณ อมร ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป (Amorn Phuket Peal Group) และสัมผัสสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต

Read article