Category

การประชุมวิชาการ

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022 โดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติ, 20 เมษายน 2565 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้า, จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 Website: https://tinyurl.com/amsar2022 Facebook: https://www.facebook.com/UTCCAMSAR/ ========================= ประเด็นหัวข้อในการนำเสนอ: การสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การบริหารและการสื่อสารตราสินค้า สื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ นวัตกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการและหัวข้องานวิจัยอื่นทางสังคมศาสตร์ๆที่เกี่ยวข้อง ========================= ติดต่อสอบถาม: คุณสุดที่รัก สุริยะวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-673-1559 หรือ…

Read article