ปัน ภัคสิร์ชา

  • เจ้าของเพจและช่อง “ปันพักสิ” และ “อยากมีบ้านโว้ยย”,
  • ที่ปรึกษาด้าน Content Marketing ให้กับหลายบริษัท,
  • พิธีกร,ผู้ดำเนินรายการอิสระ,
  • วิทยากรด้านการทำ Content Marketing
681371