ศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

V_Pairoj