รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา

เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ประกาศข่าว โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

S__178511889