ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

sopakpa--200x200