โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย